UWAGA!

Dodatkowy nabór dotyczący projektu grantowego „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym”

W wyniku oszczędności powstałych w postępowaniu przetargowym ogłaszam nabór wniosków o przyznanie wsparcia   dla 22 uczniów                        w ramach projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym”, którego celem jest wsparcie rodzin byłych pracowników PPGR   z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Z programu mogą skorzystać dzieci i młodzież uczące się w szkołach podstawowych (w tym klasy „0” w szkołach wiejskich realizujące obowiązek rocznego przygotowania szkolnego) i ponadpodstawowych, zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Karlino, które spełnią łącznie 3 warunki wskazane w oświadczeniu, tj.:

  1. dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który  to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał              w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  3. dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów,  lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego.
  2. Oświadczenie dla pełnoletniego ucznia.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Formularz uzupełniający
  5. Dokumentacja  potwierdzająca fakt zatrudnienia członka rodziny w linii prostej(rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) w gminie objętej PPGR (kserokopia świadectwa pracy, książeczki/legitymacji ubezpieczeniowej z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie ZUS, zaświadczenie KOWR itp.)
  6. Dokumentacja potwierdzająca pokrewieństwo ucznia z osobą wskazaną we wniosku jako krewny w linii prostej (odpisy aktów stanu cywilnego).
  7. Potwierdzenie zamieszkania w miejscowości objętej PPGR członka rodziny, który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Dokumenty należy złożyć do 30 września 2022r do godz. 13:00   w wersji papierowej do Zakładu Oświaty w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17.               

Informacje o programie można uzyskać pod nr telefonu: 94 311 77 80

UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Accessibility Toolbar